22.04.2024 одржа 2 вебнари за Методологија за осигурување
на квалитет за испитните комисии за трите партнерски држави, Словенија, Хрватска и
Северна Македонија. Уште 2 вебнари се оддржаа на 29 и 30.04.2024 за Кодекс на однесување на испитните комиси. Ова беше можност испитните комисии да се запознаат со овие важни документи кои ќе ја подобрат нивната работа. На сите 4 вебинари учествуваа вкупно 249 учесници од триte партнер земји.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *