Хрватска Хрватската занаетчиска комора (ХОК) е национална посредничка организација на занаетчии која ги застапува интересите и ја промовира работата на своите членови (над 100.000 занаети) на сите нивоа, од локални и регионални до национални. ХОК има јавни овластувања во областа на редовното стручно образование во врска со лиценцирањето на занаети и компании кои сакаат да примат чираци за стажирање и спроведување на испити за стажирање и во областа на образованието на возрасните во врска со спроведувањето на магистерските испити и испити за стручни компетенции. Комората секојдневно го промовира занаетчиството и нивните активности, ги застапува интересите на занаетчиите пред националните институции, дава мислења и предлага измени на законските одредби од областа на трговијата и трговијата, дава советодавни услуги, го унапредува образованието за занаетчиството и активно работи на подигање свесност за важноста на занаетчиското образование како и важноста и значењето на магистерските испити. Исто така, ХОК има долгогодишно искуство во подготовка и реализација на проекти финансирани од Европската Унија, особено во областа на стручното образование и образованието на возрасните.

www.hok.hr