Koordinator


Obrtna zbornica Skopje je neodvisno, neprofitno poklicno poslovno združenje obrtnikov, ki se zavzema za ustvarjanje ugodnih pogojev in klime za razvoj in promocijo obrti, izboljšanje kakovosti izdelkov in storitev z izboljšanjem človeških virov, usposabljanjem, predstavitvami , poklicno usposabljanje in izboljšanje poklicnega izobraževanja. Njeni člani so obrtniki, ki opravljajo obrt na območju mesta Skopje. Obrtniška zbornica Skopje ima javna pooblastila za vodenje obrtnega registra in opravlja registracije, spremembe in prenehanja obrti. Zbornica ima Andragoški center, ki izvaja izobraževanje odraslih z usposabljanjem ob delu po programih, ki jih potrdi ministrstvo, pristojno za šolstvo.
Obrtniška zbornica Skopje zastopa interese obrtnikov pred pristojnimi institucijami, daje predloge za izboljšanje zakonodaje, lobira za ugodne pogoje in klimo za razvoj obrti ter si prizadeva za izboljšanje kakovosti in podobe poklicnega izobraževanja in usposabljanja.
www.zkomora.com.mk

www.zkomora.com.mk